• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Αρχική σελίδα Προκηρύξεις
Προκηρύξεις
Συντήρηση-σήμανση-βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου:
«Συντήρηση-σήμανση-βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας»,
με συνολικό προϋπολογισμό 153.000,00 €, με CPV [45233120-6]-Έργα οδοποιίας και κωδικός NUTS:
EL541. Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με δαπάνη εργασιών 90.919,82 €
(χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05η
Σεπτεμβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου
2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Συντήρηση - σήμανση - τεχνικά έργα απορροής όμβριων και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας, 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας και παρόδων αυτής προς Μεσοπόταμο - Αμμουδιά και προς Αχερουσία και 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας

Προϋπολογισμού 264.000 €

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
Τεχνικά έργα επί της οδού Θεσπρωτικού-Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
1.Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκη-
ρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση
του έργου: «Εργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφ.Ηπείρου», (Υποέργο: Τεχνικά έργα επι
της οδού Θεσπρωτικού-Παπαδατών στον κόμβο προς Γαλατά).
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 16.129,03 € (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέχρι
06 -08-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατίθενται και
στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362194, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , υπάλληλος για επικοινωνία ΑΘ. Λέκκος Εργοδηγός ΤΕ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής προ-
σφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν 4412/2016
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ .Πρέβεζας
Περισσότερα...
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ «ΝΤΑΛΙΑΝΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ «ΝΤΑΛΙΑΝΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας διακηρύσσει ότι στις 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας (οδός: Λ. Ειρήνης, αρ.: 65, όροφος: 3ος, 48100 Πρέβεζα) θα γίνει κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις διαδικασίες εκμίσθωσης του δικαιώματος εγκατάστασης ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («Νταλιανιού») στη θέση «ΚΑΒΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ» της Π.Ε. Πρέβεζας για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 89808/9188/04-07-2018 διακήρυξης.

Περισσότερα...
 
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ.. Μιχαλιτσίου του έργου: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 (π.κ 2017ΕΠ53000002)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν4412/2016

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου:

«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ.. Μιχαλιτσίου του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 (π.κ 2017ΕΠ53000002)

Εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας   και

καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 15


ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

preveza-culture preveza-cult culture III xmeox hurisu surf-nature preveza_guide prevezahotels pamepreveza prevezainfo preveza_phone
atpreveza prevezabest tomistinenimerosi myprevezanikopolisPrevezaPosto
Κτελ Πρέβεζας Κρατικός αερολιμένας ακτίου Καακ